Disclaimer

VanHulle B&C

Zaakvoerder : Dries De Pauw
TVA : BE 0446.939.772
Hoofdzetel: Pot- en Zuidhoutstraat 10 - BE 9990 Maldegem
Telefoon : +32 (0)50 71 10 69
E-mail : info@vanhullebc.be

Deze website is met de grootst mogelijke zorg ontworpen en geschreven. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen.

Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij u volledig kunnen informeren en adviseren over de dienst waarin u geïnteresseerd bent. Doorklikken op deze pagina impliceert aanvaarding van deze clausule.

Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacy policy

I. Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door uit vrije wil deze site te bezoeken en/of ons een of meer gegevens te sturen, wordt de gebruiker geacht zonder voorbehoud de algemene verkoopvoorwaarden, de onderstaande gebruiksvoorwaarden van de site en het privacybeleid te aanvaarden.
Door het informatieformulier in te vullen en te valideren, erkent de gebruiker dat hij de algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en deze zonder voorbehoud aanvaardt. De validatie van de verzending van informatie is de aanvaarding van de huidige voorwaarden waard.

2. Verwerking van het verzoek en/of de informatie

Wij sturen de gebruiker een ontvangstbevestiging waarin de ontvangst van de verstrekte informatie wordt bevestigd.
Wij behouden ons het recht voor om de verwerking van de informatie in de volgende gevallen te beperken, op te schorten of te weigeren:

  • onvolledige of onjuiste informatie;
  • mededeling van kennelijk onjuiste of zelfs fantasievolle gegevens;

De bovenstaande lijst is niet exhaustief.

II. Gebruiksvoorwaarden van de site

PREAMBULE: COOKIEBELEID

Tijdens de raadpleging van de site https://www.vanhullebc.be of informatie met betrekking tot uw browsen op internet kan worden vastgelegd in "cookie" -bestanden, onder voorbehoud van de keuzes die u heeft gemaakt met betrekking tot cookies en die u op elk moment kunt wijzigen time.
Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen door uw browser (bijv. Firefox, Internet Explorer of Safari) en waarmee u de bezochte sites en uw voorkeuren met betrekking tot deze sites kunt onthouden. De cookies die worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt, identificeren u niet als individu, maar herkennen alleen het apparaat dat u gebruikt (computer, tablet of smartphone). Cookies die via onze website worden geplaatst, slaan echter geen persoonlijke of gevoelige gegevens op (zoals uw naam, adres of betalingsgegevens).
Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en veroorzaken geen virussen. U kunt ze op elk moment verwijderen via uw browser.

1. Uitgever, contact en klantenservice

De uitgever van deze website is :

VanHulle B&C,
Hoofdzetel: Pot- en Zuidhoutstraat 10 - BE 9990 Maldegem
BTW : BE 0446.939.772
Contact : https://www.vanhullebc.be

Verantwoordelijk voor de publicatie :

Auteursrecht en intellectuele eigendom: Alle elementen op onze site zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is elke gehele of gedeeltelijke reproductie of imitatie ervan verboden zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming.

Het is ten strengste verboden de op de site beschikbare informatie te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Dit verbod strekt zich uit tot, maar is niet beperkt tot, elk redactioneel element dat op de site voorkomt, de presentatie van schermen, de software die nodig is voor de werking, logo's, afbeeldingen, foto's, grafieken, van welke aard dan ook.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site wordt beschermd door het auteursrecht. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, vertalen, wijzigen of verdelen, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VanHulle B&C. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van onze site is strikt verboden.

3. Disclaimer – Aansprakelijkheidsbeperking

VanHulle B&C kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van haar website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechtstreekse en onrechtstreekse schade. VanHulle B&C is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar ze een hypertext link legt, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De informatie en het materiaal op deze Site worden louter ter informatie verstrekt en vormen geen aanbod van VanHulle B&C, haar bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers, die niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, om welke reden dan ook, contractueel of anderszins, voor welke schade dan ook - direct of indirect - die u zou kunnen lijden als gevolg van het betreden, bezoeken en/of gebruiken van deze Site, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag dat aan hen kan worden toegeschreven, alsmede in geval van misleidende, onjuiste of tegenstrijdige informatie.

III. Privacy policy

1. Persoonlijke gegevens en privacy policy

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die ons, als gevolg van een bezoek aan onze site, informatie toezendt en een potentiële contractspartij wordt, deelt ons persoonsgegevens mee. Deze mededeling impliceert de uitdrukkelijke toestemming dat zijn identificatiegegevens in ons gegevensbestand worden verwerkt. Alleen rechtspersonen of natuurlijke personen met volledige handelingsbevoegdheid mogen daarom onze site gebruiken.

2. Privacy policy.

Ons beleid inzake gegevensbescherming is volledig in overeenstemming met alle Belgische en Europese wettelijke bepalingen:

De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde "Privacywet"), onlangs gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 en van kracht sinds 1 september 2001.

Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die via een hyperlink met de onze verbonden zijn.

Wij wijzen u erop dat VanHulle B&C verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld.

Als bezoeker of gebruiker van de Site verklaart u zich akkoord met de registratie en de verwerking van uw persoonsgegevens door VanHulle B&C voor de hierna vermelde doeleinden: de naleving van de wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn, meer bepaald met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het beheer van de contractuele en precontractuele relaties, de voorkoming van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en tests, de controle van de kwaliteit van de dienstverlening, de commerciële prospectie.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit:

Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die zijn aangegeven op het moment van verzameling

U hebt te allen tijde recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken, teneinde de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

Om dit recht uit te oefenen, gelieve ons te contacteren :

Per post naar het volgende adres:

VanHulle B&C, Pot- en Zuidhoutstraat 10 - BE 9990 Maldegem

U kunt ons ook per e-mail bereiken : info@vanhullebc.be

Ofwel per telefoon naar +32 (0)50 71 10 69

IV. Betwistingen en toepasselijk recht

De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze overeenkomst of voortvloeiend uit de interpretatie of toepassing ervan aan bemiddeling zal worden onderworpen. Te dien einde verbinden de partijen zich ertoe aan ten minste één bemiddelingsbijeenkomst deel te nemen door een persoon met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen. De bemiddelaar wordt door de partijen gekozen. Bij gebreke van een minnelijke schikking is elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering of de interpretatie van onderhavig contract onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.

Update.

VanHulle B&C verbindt zich ertoe de huidige gebruiksvoorwaarden regelmatig bij te werken om rekening te houden met elke juridische of technische evolutie. VanHulle B&C behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de clausules en voorwaarden van deze voorwaarden te wijzigen. Alleen de laatste versie heeft voorrang.